Bruno Gracin snimatelj / fotograf / montažer

FILMSKA I VIDEO PRODUKCIJA

Sni­manje eve­nata, korpo­rativnih fil­mova, repor­taža, glazbenih spotova, koncerata, vjenčanja, izrada scenarija, režija, traženje lokacija, casting… Zajedno sa svojim suradnicima spremno prihvaćam svaki izazov.

MONTAŽA I POSTPRODUKCIJA

Monti­ranje, kolor korek­cije, doda­vanje gra­fika, anim­a­cija, tit­lova, audio dubbing, voiceover… bilo da se radi o materi­jalu kojeg smo snimali u suradnji s Vama ili posje­dujete svoje mate­rijale

FOTOGRAFIJA

Fotogra­firanje doga­đanja, inte­rijera, produkt fotog­rafija, privat­nih ili korpo­rativnih portreta ili sl. Također obrada fotog­rafija i isporuka na mediju po dogovoru.

mozaik slika

CIJENE USLUGA

Cijena određene usluge ovisi o zahtjevnosti pred­produkcije, produk­cije te post­produk­cije:

  • Predprodukcija – razvi­janje scena­rija, preg­led i odabir loka­cija, angaži­ra­nje do­dat­nih surad­nika…
  • Produkcija – režija, snimanje, odabir osnovne opreme za snimanje, spe­ci­jalni zahtjevi (kran, steadycam, slider, snimanje iz zraka, pod­vod­na sni­ma­nja…)
  • Postprodukcija – montaža, kolor korekcije, animacije, graf­ike, au­dio ob­ra­da, kon­ver­tir­anje i preba­civa­nje mate­ri­jala na razli­čite medije
Fotografski aparati

O MENI

Svoje znanje, iskustvo i vještinu stekao sam kroz dugogodišnji rad na snimanjima glazbenih spotova, evenata, televizijskih reklama, filmova, emisija, reportaža, promotivnih filmovima, dokumentarnih filmova i vjenčanja. Bruno Gracin obrt za snimanje je video produkcijska tvrtka koja razvija i stvara video i foto sadržaje za tvrtke i privatne korisnike. Svaki projekt unaprijed je promišljen i planiran, svaki detalj pomno razrađen kako bi stvorili sadržaj koji zadovoljava vaše potrebe te pomaže da postignete svoje ciljeve.

ruka s objektivom

Klijenti